Asuntosijoittaminen ja etenkin vuokraaminen ovat olleet vuosikymmeniä suosittu tapa kohentaa omaa henkilökohtaista talouttaan. Vuokrattu asunto tuottaa suhteellisen pienellä vaivalla vakaata, jatkuvaa tuloa vuokranantajalle. Vuokrasuhde perustuu sopimukselle, jolloin konfliktit ovat verrattain harvinaisia. Vuokralaiselle se on puolestaan helppo asumismuoto, johon ei liity omistamisen ”taakkaa”. Lisäksi suurimmasta osasta asuinkohdetta koskevista ongelmista vastaa omistaja, eli vuokranantaja.

Digitalisaatio on kuitenkin tuonut muassaan täysin uudenlaisia tapoja vuokrata ja antaa vuokralle asumiskohteita. Näistä suurin ja tunnetuin on Suomessakin jo useamman vuoden yllättävän onnistuneesti toiminut AirBnB, joka on –mielenkiintoista sinänsä– maailman suurin hotellipalveluita tarjoava yritys, joka ei kuitenkaan omista itse yhtään hotellia!

Perinteinen vuokraustoiminta

Huononakin talousaikana asunto on hyvä sijoituskohde. Asumistarve on jotakuinkin ehtymätön luonnonvara. Kysymys oikeastaan onkin enimmäkseen vain hintatasosta ja kohteen sijainnista, löytääkö vuokranantaja sopivan vuokralaisen.

Asuntosijoittamiseen ja vuokraustoimintaan ei kuitenkaan välttämättä ole kaikilla mahdollisuuksia ryhtyä. Asunnon hankkiminen edellyttää pääomaa, eikä esimerkiksi Helsingin alueelta ole saatavilla enää käytännössä lainkaan edes huonokuntoisia asuntoja alle 120.000 euron.

Jos asuntosijoittamiseen kuitenkin on mahdollisuus ryhtyä, on syytä olla perillä siitä, mitä vuokrasopimuksen ehdoissa määrätään. On lukuisia tapauksia, joissa on esimerkiksi syntynyt erimielisyyksiä osapuolten välille asunnon vapautumisesta ja/tai vuokravakuuden takaisinmaksusta. Niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin siitä, luetaanko lauantai sellaiseksi arkipäiväksi, jolloin asunto tulisi olla tyhjä sopimuksen päättyessä, voi syntyä erimielisyyksiä. Kokonaan oma asiansa ovat muut sopimusehtojen yksityiskohdat, kuten avainten luovutukset yms. Myös vuokralaisen aiheuttamat vahingot kohteelle, taloyhtiön järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen jne. voivat aiheuttaa vuokranantajalle harmaita hiuksia. Pahimmassa tapauksessa ne voivat johtaa loputtoman pitkään taisteluun vahingonkorvauksista. Näin ollen on siis syytä olla tarkkana siitä, millaisin ehdoin asuntoaan ryhtyy vuokraamaan.

Vuokraustoiminta jakamistaloudessa

Digitalisaatio ja älypuhelinten esiinmarssi on mahdollistanut täysin ennennäkemättömiä tapoja harjoittaa palveluntarjontaa ja vuokraustoimintaa. Asiantuntijoiden mukaan olemme kiihtyvällä tahdilla etenemässä ns. diginatiivin sukupolven aikuistuessa kohti erkaantumista yksityisomistamisesta, ja siirtymässä enemmän palveluiden ostamiseen. Uusia nousevia yrityksiä, jotka luovat vain palvelualustan omistamatta itse mitään mitä palvelussa on tarjolla, syntyy jatkuvasti lisää saman peruskonseptin pohjalle.

Lyhytaikaisen asumistoiminnan kärkiyritykseksi on noussut erittäin lyhyessä ajassa AirBnB, jonka ydinajatuksena on mahdollistaa ihmisille omistamansa kohteen vuokraaminen muille palvelun käyttäjille. Yritys ottaa itse jokaisesta välitetystä vuokrauksesta pienen provision. Sen ei tarvitse tosiasiassa tehdä itse mitään muuta kuin ylläpitää palvelua ja huolehtia alustan toimivuudesta. Kaiken muun työn tekevät vuokranantajat itse.

Tilanne on mielenkiintoinen: perinteisten hotellien kysyntä on laskenut ja samalla AirBnB:n kautta vuokratuista asunnoista on tullut erittäin suosittuja.  Monet sijoitusasunnon omistajat ovat jopa siirtyneet kokonaan sen pariin, ja hylänneet perinteiset kestovuokralaiset. AirBnB on mahdollistanut samasta toiminnasta vuokranantajille jopa huomattavasti paremmat tulot. Toisaalta siihen sisältyy kuitenkin tiettyjä riskejä, kuten kysynnän kausiluonteisuus. Vuokranantajan on myös itse huolehdittava jatkuvasti kohteen saatavuudesta ja sen ylläpidosta (kommunikointi, siivous, pyykinpesu, avainten toimitus jne.)

AirBnB ei ole täysin ongelmaton juridisessakaan mielessä. Se on mahdollistanut jopa uudenlaisia rikollisen toiminnan harjoittamismuotoja. AirBnB-isännän yhteystietoja ja asunnon osoitetta on voitu käyttää huumausaineiden tilaamiseen, vuokralaiset voivat rikkoa paikkoja tai aiheuttaa naapurustolle haittaa jne. AirBnB:llä on itsellään vakuutus, jota he mainostavat sivustollaan vahinkotapauksien varalta. Kun huomioidaan kuitenkin, että kysymyksessä on amerikkalainen yritys, voi todellisuudessa korvausten saaminen olla suuren työn ja tuskan takana. Näin on etenkin, jos kysymyksessä on jokin vakavampi ongelma, kuten vaikkapa kerrostalohuoneiston vesivahinko.

AirBnB:tä ei ole syytä pitää minään kovin yksinkertaisena ja riskittömänä liiketoimintana siitäkään huolimatta, että siinä – kuten monissa muissakin vastaavissa palveluissa – vuokralaisia ja vuokranantajia arvostellaan kommentein ja tähdin sen mukaisesti, kuinka hyvin osapuolet hoitivat roolinsa. Se edellyttää pitkäjänteisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja (kielitaitoa unohtamatta), kykyä joustaa tarvittaessa monessa asiassa, ratkoa pieniä mutta sitäkin hankalampia ongelmia ja muutoinkin ylläpitää tarjoamaansa kohdetta jatkuvasti.

Kuinka varautua vuokraamisen riskeihin?

Vuokraustoiminnassa, oli se sitten perinteistä taikka modernia pikavuokrausta, on kaiken ytimenä olla perillä siitä, millaisin ehdoin toimintaa harjoitetaan. Perinteisessä vuokraamisessa vuokranantajalla on laajemmat mahdollisuudet määritellä vuokrasopimuksen ehdot mieleisikseen. On kuitenkin muistettava asuinhuoneistojen vuokraamisesta annetun lain määrittämät rajat, sekä tietysti myös yleiset sopimusoikeudelliset opit mm. yllättävistä ja kohtuuttomista sopimusehdoista.

AirBnB:n ja vastaavien palveluiden osalta tilanne onkin täysin erilainen. Palveluissa on sinänsä kyllä ehdot olemassa, mutta ne ovat hyvin samankaltaiset kuin tietokoneohjelmien käyttöehdot, jotka vain yhdellä tai kahdella klikkauksella kuitataan luetuiksi. Juuri tässä piilee suuri riski, koska nopealla vilkaisulla käyttäjiä kiinnostaa vain korostettu ilmoitus siitä, että joku vakuutus johonkin summaan asti on olemassa, ei niinkään se, millä ehdoin ja missä tapauksissa siitä on saatavissa korvauksia.

Suosittelemme siis olemaan tarkkana pikavuokraustoimintaa harjoitettaessa ja tekemään varauspyyntöjen osalta pientä seulontaa. Esimerkiksi juuri AirBnB:ssä on helposti nähtävillä, millä eri tavoin vuokralainen on tunnistautunut palveluun ja millaisia arvosteluja hän on saanut aikaisemmilta vuokranantajilta.

Perinteisen vuokraustoiminnan ja siihen liittyvien asioiden osalta tarjoamme apua mm. vuokrasopimusten laadintaan, vuokrasopimusten tulkintaan, ja voimme tarvittaessa konsultoida myös vuokra-asuntoon liittyvissä asumisongelmatapauksissa.

Ota siis rohkeasti yhteyttä!