Avioliitto tulee mieltää sen symbolisten merkitysten ohella myös mitä suurimmassa määrin lakisääteiseksi varallisuudenjakovälineeksi puolisoiden välillä. Vaikka harvoin asia tuntuu todennäköiseltä avioliiton alkumetreillä, kannattaa aina ehdottomasti varautua etukäteen siihen, että jossain vaiheessa avioliitto saattaa päätyä eroon. Syitä tähän on kaksi: ensinnäkin erot ovat useimmiten uuvuttavia ja työläitä prosesseja, ja asioista etukäteen sitovasti sopimalla voidaan välttyä parhaimmillaan hyvin suurelta määrältä vaivaa ja kustannuksia. Toiseksi valitettava tilastollinen fakta on, että noin puolet avioliitoista päättyvät eroon. Vuonna 2016 solmittiin 24.464 avioliittoa ja vastaavasti avioeroon liittoja päättyi 13.541 kappaletta.

Avio-oikeus ja avioero

Avioliittolain nojalla aviopuolisoille syntyy toistensa omaisuuteen niin kutsuttu avio-oikeus. Oikeudella ei ole vaikutusta avioliiton kestäessä, vaan se konkretisoituu vasta sen päättyessä.  Avioliiton aikana puolisoiden omaisuudet ovat siis erillisiä toisistaan, ellei omaisuutta ole hankittu tai saatu yhteisesti, eräin poikkeuksin. Avio-oikeus merkitsee, että avioerotilanteessa puolisoilla on lain nojalla oikeus toistensa omaisuuteen ellei toisin ole sovittu, määrätty tai laissa säädetty. Keskeiset poikkeamismahdollisuudet avio-oikeudesta ovat avioehto, testamentti, lahjakirja tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräys. Myös sivulliset, kuten vaikkapa puolison vanhemmat, voivat antaa esimerkiksi testamentilla määräyksiä, jotka vaikuttavat avio-oikeuteen.

Myös avioero, eli avioliiton purkaminen, itsessään on melko tiukasti säännelty oikeustoimi. Tuomion antaa käräjäoikeus hakemuksen perusteella. Hakijana on oltava vähintään toinen puolisoista ja hakemuksen jättämisestä alkaa 6 kuukauden pituinen ns. harkinta-aika, jonka on kuluttava loppuun, ennen kuin tuomio voidaan antaa. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta — tällöin tuomio voidaan antaa ilman harkinta-aikaa. Avioeron yhteydessä tuomioistuimelle voidaan esittää vaatimuksia myös lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, elatusavusta, osituksen tekevästä pesänjakajasta ja siitä, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin.

Avioehto 

Avioehtosopimus, eli yleiskielisemmin avioehto, merkitsee lakisääteisen avio-oikeuden rajoittamista. Se voidaan laatia joko naimisiin mennessä tai avioliiton aikana, mutta joka tapauksessa suositeltavaa on tehdä se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Aviopuolisot voivat päättää käytännössä varsin vapaasti niistä seikoista, joita avioehtoon kirjataan, ja myöhemmin avioehtoa voidaan tarvittaessa muuttaa vaikka useampaankin otteeseen, jos molemmat osapuolet muutoksiin suostuvat. Avioehdossa tulee kuitenkin noudattaa tiettyjä muotovaatimuksia: se pitää muun muassa tehdä kirjallisessa muodossa ja se tulee voimaan vasta, kun se rekisteröidään maistraatissa. Kuten maistraattikin Internet-sivuillaan huomauttaa, voi avioehto monesti olla varsin monimutkainen sopimus, eli sitä laadittaessa on suositeltavaa kääntyä esimerkiksi lakimiehen puoleen. Viranomaisen rekisteröimäkin avioehto voi olla pahimmillaan pätemätön, jos jälkikäteen riitatilanteessa osoittautuu, että jokin ehto on jonkin lain säännöksen vastainen.

Ilman avioehtoa erotilanteessa tehdään avio-oikeuden vaikutuksesta ositus, joka aiheuttaa monesti runsaasti päänvaivaa ja lisäkustannuksia. Ositusta tehtäessä lasketaan kummankin puolison varat ja velat. Sen puolison, jonka omaisuuden säästö on suurempi, tulee maksaa tasinkoa toiselle puolisolle siinä määrin, että omaisuudet menevät tasan. Lisäksi selvittelyyn voi tulla omaisuuseriä, jotka eivät automaattisesti kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Ositus on globaalisti varsin yleinen käytäntö, ja vaikkei meillä ihan amerikkalaisiin kymmenien miljoonien avioerotapauksiin ollakaan totuttu, Suomenkin historia tuntee lukuisia tapauksia, jossa avioero on niin sanotusti tullut kalliiksi.

Juristi avuksi avioehdon räätälöintiin tai eroprosessiin

Kaiken kaikkiaan monesti sotkuisen ja monisyisen erovyyhdin selvittämisessä säästää itseltään paljon vaivaa, kun sopii asioista fiksusti ja oikeudellisesti pätevällä tavalla etukäteen. Sopimukset, myös avioehto, ovat olemassa pahan päivän varalta, eikä niiden solmimista tulisi kenenkään mieltää epäluottamukseksi kumppania kohtaan. Lakimiehestä on paljon apua myös eroprosessin monissa mutkissa. Jos asia on ajankohtainen, ota reippaasti yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme auttaa. Lakitoimisto Himberg Oy pystyy tarjoamaan räätälöityä lakiapua monenlaisiin tarpeisiin erittäin kilpailukykyisellä hinnalla.

Tervetuloa asioimaan, alkukonsultaatio on maksuton!